Blogs

Epson XP-400 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-400 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-400 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson T11 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson T11 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson T11 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để reset bộ đếm...

Epson PX-1600F lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson PX-1600F bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson PX-1600F service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm...

Epson RX650 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson RX650 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson RX650 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson L200 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson L200 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson L200 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để reset...

Epson R1800 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson R1800 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson R1800 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson R390 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson R390 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson R390 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để reset...

Epson NX620 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson NX620 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson NX620 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson SX200 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson SX200 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson SX200 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson B42WD lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson B42WD bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson B42WD service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX5600 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX5600 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX5600 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson PX-675F lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson PX-675F bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson PX-675F service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX8300 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX8300 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX8300 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson TX700W lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson TX700W bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson TX700W service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson WF 325 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson WF 325 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson WF 325 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

ETC